Categories:

Argumenten voor realisatie van de plannen voor de Zwetpolder

1) Swetterhage is een belangrijke instelling voor mensen met een geestelijke handicap. Swetterhage heeft zeer dringend behoefte aan nieuwbouw die voldoet aan de eisen van deze tijd. Bovendien heeft men – net als elders in Nederland – de wens om bewoners met een lichte geestelijke handicap in kleine groepjes te huisvesten in een gewone woonomgeving. De mogelijkheid om ongeveer 50 mensen elders te huisvesten is bepalend voor het tempo waarin men de nieuwbouw op eigen terrein kan realiseren. De betreffende bewoners hebben een sterke voorkeur voor een woning in de directe omgeving. In het bouwplan voor de Zwetpolder worden 175 woningen gerealiseerd waarvan 15 tot 20 voor de bewoners van Swetterhage. Bij deze verhouding kun je nog spreken van goede integratie in een gewone woonomgeving.

2) Zoeterwoude heeft, met uitzondering van plannen voor het gebied langs de A4, geen uitbreidingsmogelijkheden meer en zou graag bouwen om de bevolkings­terugloop tegen te gaan en het voorzieningenniveau op peil te houden. De provincie vraagt Zoeterwoude bovendien om mee te werken aan plannen die vanuit regionaal belang noodzakelijk zijn: de W4-plannen voor de verdiepte aanleg van de A4 en de aanleg van de remise voor de RijnGouwelijn tussen de N11 en het spoor. De gemeente draagt bovendien als een van de weinige gemeenten in de regio bij aan de huisvesting van laagbetaalden door daadwerkelijk 35 procent in de sociale sector te bouwen.

3) In de bestuursovereenkomst RijnGouwelijn staat dat de provincie een Zoeterwoudse bijdrage van 750.000 euro voorschiet. In de overeenkomst staat verder dat “de Provincie in beginsel bereid is ten behoeve van de herstructurering van de woongemeenschap Swetterhage een beperkte, daaraan grenzende bouwlocatie ten zuiden van Zoeterwoude-dorp mogelijk te maken” en “indien partijen overeenkomen dat ten behoeve van de herstructurering van Swetterhage ten zuiden van Zoeterwoude-dorp een bouwlocatie kan worden ontwikkeld, dan zal Zoeterwoude over elke binnen het complex en ten zuiden daarvan gerealiseerde woning €2000,- (prijspeil 1-1-2004) afdragen aan de provincie.” De gemeente heeft daarop 9 hectare grond in de Zwetpolder aangekocht en plannen laten ontwikkelen. De planontwikkeling van Swetterhage is hierop volledig afgestemd.

Argumenten tegen realisatie van de plannen voor de Zwetpolder

1) De Zwetpolder heeft grote landschappelijke waarde. De polder ligt in het Belvederegebied Zoeterwoude-Weipoort. In het landschapsbeleidsplan Leidse Regio, dat enkele jaren geleden werd vastgesteld, staat dat dit type oude droogmakerijen vanuit cultuurhistorisch perspectief zeer waardevol is en dat bebouwing achterwege moet blijven. Voor zover ons bekend is geen specifiek onderzoek gedaan naar de natuurwaarden in de polder, maar waarschijnlijk zijn deze bijzonder hoog en broeden er diverse bedreigde vogelsoorten in het gebied.

2) De locatie is niet opgenomen in de woningbouwafspraken van Holland Rijnland en dus niet nodig om in de regionale woningbehoefte te voorzien. Een keuze om elke kern in de provincie in haar eigen woonbehoefte te laten voorzien klinkt sympathiek, maar zou op termijn zonder twijfel leiden tot het verdwijnen van het waardevolle landschap in de provincie.

3) Met de realisatie van de plannen groeit het Zoeterwoudse buurtschap Zuidbuurt vast aan Zoeterwoude-dorp. Daarmee worden niet alleen de vrije zichtlijnen in oost-west richting doorbroken, er wordt ook geweld gedaan aan de historische ontwikkeling van de gemeente.

Het van oorsprong katholieke buurtschap Zuidbuurt telt minder dan 800 inwoners en vormt een kleine enclave in het groen. Het buurtschap bestond aanvankelijk uit enkele boerderijen buiten de kern van Zoeterwoude en is in de jaren zestig en zeventig uitgebreid met de wijken Zuidhof en Zonnegaarde. Kernmerkend voor het buurtschap is de katholieke Zuidbuurtkerk (Sint Jans Onthoofding). Als gevolg van de Reformatie in de 16de eeuw mochten de katholieken niet langer hun geloof belijden. De katholieke boerenbevolking in Zoeterwoude bleef echter trouw aan de katholieke kerk en op afgelegen plaatsen verschenen schuilkerken. Eén van die kerken was een woonhuis op een erf in de afgelegen Zuidbuurt.

Nadat als gevolg van de Franse overheersing de scheiding van kerk en staat was bewerkstelligd, is uiteindelijk de huidige Zuidbuurtkerk uit deze schuilkerk ontstaan. Wat de kerk in relatie tot zijn omgeving extra bijzonder maakt zijn de kerkpaden vanuit Weipoort en Gelderswoude, dwars door het polderlandschap. Met de bebouwing van het resterende groen tussen de Zuidbuurt en Zoeterwoude-dorp verliest het gebied dus niet alleen een waardevol stuk landschap, maar ook een belangrijk stuk vaderlandse cultuurgeschiedenis.

Hoe nu verder?

Tijdens het werkbezoek is door de aanwezige commissieleden besloten dat er nog dit jaar een streekplancommissie moet worden gehouden om Zoeterwoude de gewenste duidelijkheid te geven. Zonodig kan de uitbreiding van de bebouwings­contour dan nog worden meegenomen in de lopende streekplanherziening. Instemmen met een contourwijziging zou het probleem van Swetterhage oplossen en tegemoet komen aan door de provincie bij Zoeterwoude gewekte verwachtingen. De omvang van de contourwijziging zou dan nog precies moeten worden bepaald.

De fractie van de PvdA is van mening dat het tegengaan van verrommeling inhoudt dat juist dit soort waardevolle gebieden niet bebouwd moeten worden. Maar met een afwijzing door de provincie zijn de problemen van Swetterhage niet opgelost. Daarom zullen wij Gedeputeerde Staten vragen om samen met Rijnwoude na te gaan of de woningbouw in de Oude Rijnzone op korte termijn ruimte kan bieden voor de benodigde herhuisvesting van bewoners van Swetterhage. Daarnaast moeten Gedeputeerde Staten duidelijkheid bieden over de bij Zoeterwoude gewekte verwachtingen. Indien mocht blijken dat Zoeterwoude de grond te goeder trouw heeft aangekocht, zal nagedacht moeten worden over mogelijkheden voor compensatie. Voor de PvdA is het niet “terugverdienen” van het aan Zoeterwoude voorgeschoten bedrag geen reden om dit waardevolle stukje groen te bebouwen.

Musetta Blaauw en Ron Hillebrand – PvdA Zuid-Holland

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Per mail op de hoogte
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com